ABS tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024